ภูมิหลังที่ต่างกัน มีส่วนต่อโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาไม่เท่ากัน?
ทุกๆคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเท่ากันไหม? การมีพื้นเพทางสังคม ครอบครัว ทัศนคติและความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกันส่งผลต่อระดับการศึกษาหรือไม่? ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ครูและระบบการศึกษาเตรียมความพร้อมเราสำหรับการทำงานได้ดีแค่ไหน